19.9 19:19ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 MATTHEW KILLIP
 MATTHEW KILLIP
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ¬еликобритани€       година    2014      времетраене    4мин
жанр    ƒокументален       технологи€    »грално кино      тема    »зкуство Ќаука
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 10 Ќоември 2014
ƒ окументални€т филм The Diatomist разкрива особената истори€ на Klaus Kemp, един от малкото съвременни примери за практикуващ изкуството за аранжиране на диатоми. Ќа първо м€сто тр€бва да се отбележи, че самото име на филма подбужда интерес и представ€ една значително непозната и недоразвита тенденци€, идваща още от ¬икторианската ера. јранжирането на диатомите може да се мисли двустранно – от една страна, собствено като наука, разкриваща структурата и особените характеристики на диатомите, но от друга – като особен вид изкуство, представ€що пред зрител€ прекрасните и естетически подредени диатоми, невидими за обикновеното човешко око.

–ежисьорската визи€ на Matthew Killip ни вплита в св€т непознат досега – освен представената истори€ на диатомиста Klaus Kemp, паралелно се разкриват многообразните картини на комплексните диатомни аранжировки от ¬икторианската епоха до днес, наред с множество факти и специфики при самото аранжиране.

ќпитът за естетическото репрезентиране на морските ендоклетъчни е представл€вало особен интерес за учените от ¬икторианската епоха. ƒнес тази тенденци€ е запазена в опита за попул€ризирането й чрез усили€та на великобритански€ диатомист Klaus Kemp. “ой посвещава живота си в търсене и сътвор€ване на великолепни аранжировки, разкриващи през зрител€ естетическата значимост на микроскопичните водорасли. ѕриродата разкрива пред човек ц€лата сво€ неименна красота, а т€ в случа€ се крие дори в недосегаемите за простото око структури, които могат да бъдат представени в един изц€ло иновативен контекст, ескплициращ естетическата им значимост.

ѕрез XVII в. конструирането на сложни€ микроскоп от –обърт ’ук постав€ пред човека един изц€ло непознаваем св€т, криещ се и взиращ се в нас изпод видимото. ћикроскопът не само е едно от най-значимите постижени€ в науката, но и в самото осмисл€не на околни€ св€т. „овекът е изправен пред нов алтернативен и непознат досега св€т на микроскопични организми. ѕрез XIX век именно този нов св€т, разкрит изпод лещите на микроскопа, подбужда интереса към аранжирането на микроскопичните кремъчни водорасли.
Ќачинанието на викторианци е от особено значение не само за науката, но полага и естетическата интерпретаци€ на природното в неговата естествена красота. ѕо този начин природата се €в€ва сама по себе си произведение на изкуството, дори и в най-низшите и невидими свои компоненти.

Ќачинанието на Klaus Kemp да разкрие този непознат св€т и да го възроди в контекста на нашето съвремие е повече от неверо€тно начинание. ¬ света на дигитално сътворени€ образ се противопостав€ красотата на естественото, на природното. “ова непосредствено води до осмисл€нето на рол€та на човека в изкуството, рол€та на субекта като демиург. Klaus Kemp е в най-висша степен художник и то такъв, който твори с матери€та на природното – чрез медиума на индивидуалното усещане ни представ€ естетическата аранжировка на естеството.

ƒокументални€т филм на Matthew Killip ни вплита в път€ на Kemp и опитите му да достигане и открие  перфектната формула при аранжирането на диатоми. –азкрива ни процесите през т€хното изчистване и визуално представ€не, разкрито и чрез вманиаченото търсене на нови аранжировки. ƒевизът на Klaus Kemp €сно гласи: „ ъдето има вода, си заслужава търсенето”.

¬ контекста на съвременното естетизиране и опитите за осмисл€не на художествените феномени, документални€т филм на Killip с€каш гръмко ни напомн€ за изначалното смислово поле, в което се извежда красивото, респ. връща ни към природното.
#ƒиатомистът #The #Diatomist #¬еликобритани€ #United #Kingdom #ћатю # илип #Matthew #Killip # лаус # емп #Klaus #Kemp #диатом #diatom #¬икторианска #ера #Victorian #era #изкуство #art #документален #documentary #късометражно #кино #short #film

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018