22.11 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
јЌ»ћј“ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  

държава    ¬еликобритани€       година    2015      времетраене    3мин
жанр    ƒокументален       технологи€    јнимаци€      тема    √ол€мата картина »зборът
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 6 ћай 2015
W hat comes after religion е поредната „образователна” анимаци€, чи€то цел е да предаде по достъпен начин н€кои от въпросите, занимаващи от векове науките за духа. —ами€т факт, че филмът е в колабораци€ с телевизионни€ водещ Alain de Bottom ни подсказват, че в него ще се направи опит за представ€не пред масовата публика, по един изключително достижим за обикновеното съзнание начин, търсенето на отговор на един от вечните проблеми и въпроси, зас€гащи човека.

“р€бва да се посочи, че подобен филм може да се гледа двустранно. ѕърво, като симплификаци€ на битуващи с векове парадигмални идеи, оттук и с отворен достъпен до всеки един зрител. ÷елта е €сна: да се постави определена иде€ чрез възможно най-олекотената наративна форма, в ко€то н€кои проблемите в религи€та са представени чрез американизираната фраза „some stuff”, като същевременно се об€сн€ва чрез образи истори€та на религиозните събити€ и процесите, съдържащи нуждата от религиозното съзнание в неговата обобщена обществена и социална функци€. ќт друга страна, целта е тези идеи да провокират всеки един зрител към размисъл. ¬торото, чрез структурата и формата си е подход€що дори за детската аудитори€.

¬ъпреки критически€т поглед към всеки подобен опит за представ€не на дълбинни идеи, то нека се опитаме да изведем и основни€ фокус на филма, който реално ни се дава още при първото гледане, без нуждата от по-нататъшно обмисл€не.

¬ъпросът е следни€т:  акво идва след религи€та? ќтговор на този въпрос не ни се дава, €сно е, че нещо идва, но какво ли е то…

–еалната цел и замисъл на филма не е да отговори на този въпрос, а да се стигне до неговото питане, което е похвално от страна на Jonathan Hodgson. ѕостав€нето на адекватен въпрос в релаци€ с насто€щото случващо се е винаги трудно начинание. ћакар и маскиран в олекотена форма What comes after religion е опит да провокира зрител€ и да репрезентира генезиса на мисълта спр€мо религиозното съзнание, наред с морала и ценностите, градени с векове, както и каква рол€ имат те днес.

ѕровокаци€та е интенционално насочена към обикновеното съзнание чрез иде€та, че настъпва ера, в ко€то религиозното замира, а за човечеството това би било пагубно. ƒебатът за секуларизаци€та и десекуларизаци€та от години е актуален и разнищван по всевъзможни начини в и отвъд политическите си измерени€. ќсновната иде€, ко€то представ€ Hodgson, е, че религи€та като способ на индивида да се справи със собственото си съществуване вече н€ма тези функции, които е имала преди.

«а да се обоснове достигането до този проблем филмът ни вплита в истори€та на по€вата на религиозното и неговата неизменна функци€ в рамките на обществото. — друго думи, с какво е била полезна религи€та за човешкото съществуване. ќттук и въпросът, че след снемането на религи€та – ние оставаме сами, като същевременно, обаче, остава копнежът по нещо свръх и над самите нас.

‘илмът извежда мисълта, че днес обществото постав€ нови ценности, материални ценности, които отклон€ват човек от моралните норми и нуждата от съпричастност и състрадание към ближни€.
«амисълът ни постав€, обаче, пред дилемата да приспособим знанието, придобито от религи€та през вековете в секуларативни€ св€т, в който днес живеем. “ози проблем е означен като „предизвикателството” пред съвременни€ човек.

ѕрави особено впечатление, че в€рата и защо човек в€рва е об€вено за най-безинтересната част от религи€та, докато „the other stuff”, като това, че религи€та научава хората да разпознават в другите индивиди, а не абстрактни субстанции, както и използва различни „stuff” да ни покаже, че сезоните се промен€т са съществените елементи и проблеми, разгледани в рамките на исторически€ генезис на религи€та.

¬ъпреки скепсисът при подобна форма на репрезентиране на идеи, то реално може да се отбележи, че филмът изпълн€ва по един добър начин, изначални€ си замисъл. »звеждането на въпроса „ акво идва след религи€та?” е поставен и обоснован като такъв. –ешението му е скрито и не е важно, самото питане, обаче, ни дава насоките, чрез които може да мислим следрелигиозното съзнание като асимилаци€ на религиозното учение откъм моралната му стойност без наличието на изначалното основание, което е Ѕог.

ѕът€т към едно секуларно общество тр€бва да бъде постлан с моралните постулати на едно религиозно общество. Ќуждата от търсене на основание е налична, т€ е дълбоко заложена у човек, трансформациите и назоваването на това основание остават на заден план. —ъщината на питането следва не от това, какво ще дойде след религи€та, а какво ще вземем от религи€та – като знание/познание, както и отношение към другите и как ще го приспособим в нашето нерелигиозно по същността си общество.
#ƒжонатан #’оджсън #Jonathan #Hodgson #јлан #де #Ѕотън #Alain #de #Botton #¬ликобритани€ #UK #късометражно #кино #short #film #анимаци€ #animation #религи€ #religion #секуларно #общество #secular #society #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018